Suomessa kotihoidossa

Emppu

Suomessa kotihoidossa - Young - Uros
Adoptoitavissa Pieni

Sunny

Suomessa kotihoidossa - Senior - Narttu
Adoptoitavissa Keskikokoinen

Amarilda

Suomessa kotihoidossa - Adult - Narttu
Adoptoitavissa Pieni

Campanilla

Suomessa kotihoidossa - Adult - Narttu
Adoptoitavissa Keskikokoinen

Muikku

Suomessa kotihoidossa - Adult - Uros
Adoptoitavissa Keskikokoinen

Kimi

Suomessa kotihoidossa - Young - Uros
Adoptoitavissa Keskikokoinen

Lizzy

Suomessa kotihoidossa - Adult - Narttu
Adoptoitavissa Keskikokoinen

Bartolo ( Pate )

Suomessa kotihoidossa - Adult - Uros
Adoptoitavissa Pieni

Albacete

Suomessa kotihoidossa - Adult - Uros
Adoptoitavissa Pieni

Katriela

Suomessa kotihoidossa - Adult - Narttu
Adoptoitavissa Pieni

Aristoteles

Suomessa kotihoidossa - Adult - Uros
Adoptoitavissa Pieni

Toledo

Suomessa kotihoidossa - Adult - Uros
Adoptoitavissa Pieni

Nietzsche

Suomessa kotihoidossa - Adult - Uros
Adoptoitavissa Pieni

Simba

Suomessa kotihoidossa - Adult - Uros
Adoptoitavissa Pieni

Luna

Suomessa kotihoidossa - Adult - Narttu
Adoptoitavissa Pieni

Belda

Suomessa kotihoidossa - Adult - Narttu
Adoptoitavissa Pieni